Uppropet

Fetma är på befolkningsnivå en av vår tids största hälsofaror. Ett växande antal svenskar drabbas av fetma och dess komplikationer, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har i Sverige ett unikt läge att förebygga den våg av typ 2-diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar som exempelvis USA drabbats av.

Vårt samhälle har utvecklats så att vi ständigt manas till ett ökat intag av allt mer kaloririka men näringsfattiga produkter, samtidigt som möjligheterna till spontan fysisk aktivitet blivit alltmer begränsade. Kroppsvikten är ett resultat av ett komplext samspel mellan biologiska och en lång rad sociala och psykologiska faktorer. Kraftfulla biologiska system i kombination med ett överkonsumtionssamhälle motarbetar kroppens förmåga att behålla en lägre vikt efter viktnedgång. Därför räcker det inte bara med människors vilja och motivation för att minska och behålla en lägre vikt. Det krävs också förändringar på samhällsnivån för att stävja fetmaepidemin.

Det är dags att agera nu! Vi uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att ta krafttag mot fetmaepidemin, så att framtida generationer inte drabbas. Det krävs inte fler utredningar, det finns redan evidensbaserade åtgärder på samhällsnivå som kan stävja fetmaepidemin. Nu är det upp till bevis för våra folkvalda att visa ett aktivt ledarskap. Vi har listat ett antal områden där det redan idag finns en god vetenskaplig grund för åtgärder på olika samhällsnivåer (se bakgrundsdokument):

  1. Näringsrik mat som främjar hälsa måste bli det enkla och naturliga valet: Inför en särskild skatt på läsk som ett första steg mot en mer omfattande sockerskatt, där inkomsterna kan finansiera hälsofrämjande insatser. Matjättarnas möjligheter att marknadsföra skadlig skräpmat bör kraftigt begränsas, inte minst reklam som är riktad mot barn och ungdomar.
  1. Öka preventionen inom hälso- och sjukvården: Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för åtgärder mot fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bland vuxna, men följsamheten till riktlinjerna är låg. Dessa preventiva åtgärder måste prioriteras mycket högre i sjukvården än vad som är fallet idag.
  1. Bygg bort fysisk inaktivitet: Varje person i Sverige ska ha goda möjligheter att röra på sig dagligen, och alla ska känna sig trygga under lek och motionsutövning. Vi behöver därför en markant förbättrad infrastruktur för fysisk aktivitet i vardagen, som främjar rörelse framför stillasittande, t.ex. vad det gäller skolgårdar, parker och cykelbanor.
  1. Alla barn ska stödjas i att etablera en livsstil som främjar hälsa: Förskolor och skolor bör servera våra barn näringsriktig mat, liksom minska barns exponering för skräpmat, t. ex i skolkafeteriorna. Alla barn skall ha möjlighet och uppmuntras till minst en halvtimmes daglig fysisk aktivitet i skolan.
  1. Personer med fetma behöver ökad förståelse och stöd, inte ytterligare skuld- och skambeläggande: Hälso- och sjukvård liksom skola måste arbeta aktivt för att stävja den diskriminering som personer med fetma utsätts för.

Tycker du som oss, stöd oss på http://upprop.nu/DWXI

Advertisements